Shell 中的$参数

echo $0  获取当前执行的shell脚本的文件名
echo $n  获取当前执行的shell脚本的第n个参数值,n=1..9
echo $*  获取当前shell的所有参数
echo $#  获取当前shell命令行中参数的总个数
echo $$  获取当前shell的进程号(PID)
echo $!  执行上一个指令的PID
echo $?  获取上一个指令的返回值
echo $_  在此之前执行的命令或脚本的最后一个参数批量修改文件名:

[root@cloud test]# cat a.log 
stu_10222_1_finished.jpg
stu_10222_2_finished.jpg
stu_10222_3_finished.jpg
stu_10222_4_finished.jpg
[root@cloud test]# 
[root@cloud test]# for i in `cat a.log`;do touch $i;done
[rootcloud test]# ls
a.log stu_10222_1_finished.jpg stu_10222_2_finished.jpg stu_10222_3_finished.jpg stu_10222_4_finished.jpg
[root@cloud test]# for f in `ls ./*.jpg`;do /bin/mv $f `echo "${f%finished*}.jpg"`;done
[root@cloud test]# ls
a.log stu_10222_1_.jpg stu_10222_2_.jpg stu_10222_3_.jpg stu_10222_4_.jpg
comments powered by Disqus